మారాలి మారాలి అంటారు కానీ.. అందరూ చేసే పనులేమిటో తెలుసా..?

Every selfish people is doing these things

06:25 PM ON 27th October, 2016 By Mirchi Vilas

Every selfish people is doing these things

ఒక్కక్కడికి ఒక్కో అవలక్షణం ఉంటుంది. అది మానుకోకుండా లోకం మారాలి వాళ్ళు మారాలి వీళ్ళు మారాలి అని తెగ ఇదై పూయేవాళ్లను తరచూ చూస్తుంటాం. కానీ ఎవరికీ వారు మందు వాళ్ళు మారడానికి ప్రయత్నం మాత్రం చేయరు. ఎవడు? ఎవడు? ఎవడు? ఎవడు మారాలి? ఎవడు ముందు మారాలి? మారాలి, మారాలి అంటాం. ఎవరు ముందు మారాల్సింది? అసలు కొందరి ప్రవర్తనే వింతగా ఉంటుంది. అందుకు కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం...

1/18 Pages

1. మనకు వ్యాయామం చేయకుండానే బరువు తగ్గాలి.(అంటే కష్టపడకుండానే ఫలితం రావాలట)

English summary

Every selfish people is doing these things