మన తెలుగు రాష్ట్రాల చిహ్నాల గురించి మీకు తెలుసా?

Symbols of Andhra Pradesh And Telangana States

12:20 PM ON 14th June, 2016 By Mirchi Vilas

Symbols of Andhra Pradesh And Telangana States

భారత దేశంలోని ప్రతి రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక అధికారిక చిహ్నాలను, ఆ రాష్ట్ర పక్షి,జంతువు, చెట్టు, రాష్ట్ర పుష్పం, రాష్ట్ర గీతం లాంటివి ప్రకటిస్తుంటారు. ఈ చిహ్నాలు ఆ రాష్ట్ర యొక్క జీవన విధానం, ఆ రాష్ట్ర సంస్కృతి వంటివి ప్రతిబింబిస్తుంటాయి. మన ఆంధ్ర, తెలంగాణా రాష్ట్రల చిహ్నాలను, ఆ రాష్ట్ర జంతువు, పక్షి,చెట్టు మొదలైన వాటిని ఇప్పుడు చూద్దాం.

1/9 Pages

రాష్ట్ర చెట్టు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చెట్టు "వేప చెట్టు" కాగా తెలంగాణా రాష్ట్ర చెట్టుగా "జమ్మి చెట్టు" నిలిచింది.

English summary

Here are the state symbols of Telugu States of Andhra Pradesh and Telanagana. These symbols says us that about the culture, way of living of the states.