జూన్ 8న ఏం జరిగాయంటే ...

what is the speciality for june 8th

01:40 PM ON 8th June, 2016 By Mirchi Vilas

what is the speciality for june 8th

ఒక్కో నెలలో ఒక్కో చారిత్రిక సంఘటన వుంది తీరుతుంది. ఇక సంవత్సరం ఏదైనా ఫలానా తేదీ కి కూడా ప్రాధాన్యతలు చరిత్రలో ఎన్నో వుంటాయి. ఇక జూన్ 8గురించి ప్రస్తావిస్తే ...

1/7 Pages

చరిత్ర సంఘటనలు

1936 : భారతదేశపు సివిల్ రేడియో నెట్ వర్కుకు ఆలిండియా రేడియో గా నామకరణం చేశారు.

English summary

what is the speciality for june 8th